මගීන් සුරක්ෂිත කිරීමට නවීන බස් දෙදහසක්

පොදු ප්‍රවාහන සේවාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මගී බස් රථ දෙදහසක් ආනයනය කිරීමට පියවර ගෙනඇති බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පහත් පතුල් සහිත බස් රථ ආනයනය කිරීම සඳහා මෙලෙස පියවර ගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1750 ක මුදලක් වෙන් කර ඇත.

චීනය,මැලේසියාව, ජපානය ඇතුළු රටවල මගී ප්‍රවාහනය පහසු කිරීම සඳහා පහත් පතුල් සහිත බස්රථ භාවිත කෙරෙයි.එම ක්‍රමවේදය මගීන්ට පහසුව සහ ආරක්ෂාව සපයයි.

මගී ජනතාවට සුරක්ෂිත ගමනක් සඳහා පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණින් අදාල බස්රථ ආනයනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර එම බස්රථ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය වෙත ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

(ඡායාරූපය නිරූපණයක් පමණි)