බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලට තද වැසි.

ඉදිරි පැය 24 තුළ බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත්, මාතර හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100 ක පමණ තද වැසි අපේක්ෂා කළ හැකි බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි.