බස්නාහිර සහ වයඹ පාසල් තාවකාලිකව  වසයි


වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි අප්‍රේල් 30 දක්වා බස්නාහිර සහ වයඹ සියලු පාසල්, පෙරපාසැල් සහ පිරිවෙන් වසා තැබීමට  අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා නියෝගකොට තිබේ.