බස්නාහිර පළාතෙන් ගිය අයට දින 14ක නිරෝධායනයක්.

පසුගිය 29 සහ 30 යන දෙදින තුළ බස්නාහිර පළාතෙන් බැහැරට ගිය පුද්ගලයින්ව, දැනට ඔවුන් රැඳී සිටින ස්ථානයේදීම දින 14 ක් ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කිරීමය පියවර ගෙන ඇතිබව  පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පවසයි.