බස්නාහිර කොවිඩ් ආසාදිතයින් 30000 පනී.

ඔක්තෝබර් 4 සිට මේ දක්වා කාලය තුළ බස්නාහිර පළාතෙන් පමණක් වාර්තා වූ කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 30,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත.

බස්නාහිර පළාතෙන් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 30,431ක් බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.