බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පත් කරයි.

බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා  ලෙස බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන හා පුනරුත්ථාපන) චන්දන ඒකනායක මහතාව පත් කිරීමට බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා විසින් පියවර ගෙන ඇත.

චන්දන ඒකනායක මහතා ,මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආදි සිසුවකු වන අතර  , ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව හිමිකම් හා සාම අධ්‍යයනය උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව හා රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර