බක් පොහොය නිවෙසේ සිට සමරමු.


අද දිනයට යෙදෙන  බක් පුර පසලොස්වක පොහොය දිනයේදී නිවසට වී ආගමික වතාවත්වල නිරත වන ලෙස මහා නායක හිමිවරුන් විසින් සියලු බෞද්ධ ජනතාවවෙත දන්වා සිටී.

ජනතාව ඒකරාශි වීම තවත් අයකුට මෙම භයානක රෝග තත්වය වැළඳීමට හේතුවන බැවින් තම තමන් නිවෙස්වල සිට ආගමික වතාවත්වල යෙදෙන ලෙස තව දුරටත් දන්වා සිටී