පෝදා ඡන්ද ප්‍රචාරණ ඉල්ලීම මැ.කො පිළි නොගනී.

දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරු විසින් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළ ප්‍රචාරක කටයුතු අවසන් වීමට නියමිත අගෝස්තු 2 වැනිදාට පසු එළැඹෙන පොහොය දින (අගෝස්තු 03) මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතුවල නියැළීමට ඉඩ ලබා දෙන ලෙස කර ඇති ඉල්ලීම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.