පෙරපාසල්වලටත් නිවාඩු

දිවයිනේ සියලුම පෙරපාසල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමීමට කටයුතු කරන බව කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශ පවසයි.

මේ අතර බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක සියලුම පෞද්ගලික, පළාත් පාලන, ජාත්‍යන්තර හා රජයට අනුබද්ධ මුල් ළමා විය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ද අද සිට අප්‍රේල් මස 20 වනදා දක්වා වසා තැබෙන බව බස්නාහිර පළාත් පෙර පාසල් ඒකකය පවසයි.

දිවයිනේ සියලුම පාසල් ඊයේ දිනයේ සිට අප්‍රේල් මස 20 වැනිදා දක්වා වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කළේය.