පැය 24ක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට වතුර නෑ

කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට අද (14) රාත්‍රියේ සිට පැය 24 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ප්‍රධාන ජල නළ පද්ධතියේ හදිසි බිඳ වැටීමක් හේතුවෙන් අද රාත්‍රි 08.00 සිට හෙට (15) රාත්‍රි 08.00 දක්වා කාලය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව අදාල කාලය තුළ කොළඹ 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09,10, 11, 12, 13, 14 සහ කොළඹ 15 යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ලැබේ.

අදාළ කාලය තුළ කොළඹ 05 සහ කොළඹ 06 යන ප්‍රදේශවලට අඩුපීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව ද ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.