පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය පිළිබඳ වාර්තාව සභා ගත කරයි

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව සභානායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරයි