පාසල් 32ක් හැර නැගෙනහිර පාසල් හෙට ඇරේ.

නැගෙනහිර පළාතේ හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල පාසල් 32ක් හැර සෙසු සියලු පාසල් හෙට (11) ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ බව නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය  තහවුරු කළාය.

ආණ්ඩුකාරවරිය සමග පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සහ පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා සමග පැවැත්වූ විශේෂ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව එම තීරණය ගෙන ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව, කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ පාසල් 25ක්, කල්මුණේ ප්‍රදේශයේ පාසල් 5ක්, තිරුක්කෝවිල් ප්‍රදේශයේ එක් පාසලක් සහ අම්පාර කලාපයේ එක් පාසලක් එසේ තවදුරටත් වසා තබනු ලැබේ.