පාසල් දරුවන්ට නිළ ඇඳුම් 03 දා දෙනවා.ඇමැති සියඹලාපිටිය කියයි.

පාසල් දරුවන්ට අවශ්‍ය නිල ඇඳුම් සහ පාවහන් සඳහා වව්චර් පත් ජනවාරි මස 03වනදා ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසුවේය.ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කළේ කෑගල්ලේ පැවති රැස්වීමක් අමතමිනි

ඒ අනුව විවෘත වෙළදපොලෙන් නිල ඇඳුම් සහ පාවහන් ලබා ගැනීමට ඒ හරහා දරුවන්ට හැකියාව ලැබෙන බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.