පාර්ලිමේන්තුවේ විනාඩි දෙකක නිශ්ශබ්දතාවක්.

පාස්කු ඉරිදා දින ප්‍රහාරයට වසර දෙකක් ගතවන අද දින අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව 2019 වසරේ පාස්කු ඉරුදින එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ වින්දිතයින් සිහිපත් කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් පැවැත්වෙයි.