ප්‍රේමලාල් ජයසේකර අද පාර්ලිමේන්තුවට

පාර්ලිමේන්තුව අද කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීමට නියමිතව තිබේ.

අද පස්වරු 1.00ට සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා පළමු වරට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිත අතර පස්වරු 6.30 දක්වා පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්විමට නියමිතය.

අද දිනයේදී සභාව කල් තැබීමේ විවාදයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වර්ෂික වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කාර්යය සාධක වාර්තාව සහ වසර මැද රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබේ.

අද දිනයේ සිට ලබන 11 වන දින දක්වා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිත අතර අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භයේ දී දැනට බන්ධනාගාර ගතව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා සිය මන්ත්‍රී ධුරයේ දිවුරුම්දීමට නියමිතය.