ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කරයි.

මිනුවන්ගොඩ සහ මාතලේ යන පොලිස් වසම්වල ප්‍රදේශ 05ක්  හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම්කර තිබේ.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වේ.

මිනුවන්ගොඩ පොලිස් වසමේ,

නැගෙනහිර ගල්ඔලුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම
බටහිර ගල්ඔලුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම

මාතලේ පොලිස් වසමේ,

වරකාමුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම (356)
මීදෙනිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම (356 B)
දෙහිපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම (356 A) මාත්තාව ගම්මානය