ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්


හෙටරාත්‍රී10.00 සිට වනවාසල,ඔලියමුල්ල,ඇවරිවත්ත පාර, බලගල, තෙලඟපාත, මීගස්වත්ත, හේකිත්ත, පල්ලියවත්ත, ඇලකන්ද ප්‍රදේශවලට පැය 18ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.