නිරෝධායන බඩුමල්ල වෙනුවට 10000ක් දෙන්න.විපක්ෂ නායක කියයි

නිරෝධායනය වන ජනතාව වෙනුවෙන් රජය විසින් බෙදා දෙන බඩු මල්ල වෙනුවට මුදලින් රුපියල් 10,000ක් ලබා දෙන ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ (07)  පාර්ලිමේන්තුවේදී රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

රජය විසින් නිරෝධායනය වන ජනතාවට ලබා දෙන රුපියල් 10,000ක බඩු මල්ලේ ඇත්තේ රුපියල් 7000ක් පමණ වටිනාකමකින් යුතු බඩු ප්‍රමාණයක් බවත් විපක්ෂනායකවරයා සඳහන් කළේය. එම භාණ්ඩවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇති බවද විපක්ෂ නායකවරයා කියා සිටියේය.

මේ නිසා නිරෝධායනය වන පවුල්වලට බඩු මල්ලක් වෙනුවට රුපියල් දසදහසක් මුදලින් ලබා දෙන ලෙස විපක්ෂ නායකවරයා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.