නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල කඩ සාප්පු හෙට විවෘතයි.

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල හෙට පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 8.00 දක්වා සියලුම ආහාර ද්‍රව්‍ය වෙළඳසැල් හා ඖෂධහල් විවෘතව තැබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි