නාමයෝජනා සම්බන්ධ ගැසට් නිවේදනය සූදානම් .

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර මහා මැතිවරණයට දින නියම කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමත් සමඟ නාම යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම සූදානමින් සිටී. ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ මැතිවරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සියලු  බලතල කොමිසමට හිමිවන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන්කරයි.

තැපැල් ඡන්ද කැදවීම්, තැපැල ඡන්ද දින නියම කිරීම්, ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම්, ප්‍රචාරක කටයුතු අවසන් කිරීම ආදී බොහෝ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ගැසට් නිවේදන නිකුත් කිරීමට නියමිත බවත් එම ගැසට් නිවේදන මේ වන විට රජයේ මුද්‍රණාලයට යොමු කිරීමට සූදානම් බවත් මැතිවරණ කොමිසමේ තොරතුරු සඳහන් කරයි.