නාඩු-සම්බා කීරි සම්බාවලට උපරිම සිල්ලර මිලක්

නාඩු, සම්බා සහ කීරි සම්බා යන සහල් වර්ග 03 සඳහා ඊයේ (27) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කිලෝග්‍රෑම් එකකට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව නාඩු කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 96 කටත්, සම්බා කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 98 කටත්, කීරි සම්බා කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 125 ක් වන අයුරින් උපරිම සිල්ලර මිලක් නියමකර ඇත.