නව කැබිනට් මණ්ඩලය මෙන්න.

නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම මේ වනවිට ජනාධිපති ලේකම් කාර්‍යාලයේදී සුබ මොහොතින් සිදුකෙරේ.

එහිදී නව ඇමතිකම් ලැබූ කැබිනට් මණ්ඩලය මෙසේය.

 1. මහින්ද රාජපක්ෂ – මුදල්, ආර්ථික, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන, බුද්ධශාසන, ආගමික කටයුතු, නාගරික, ජලාපවහන, නිවාස පහසුකම් අමාත්‍ය
 2. නිමල් සිරිපාල – අධිකරණ, මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
 3. ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් – ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම, වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය
 4. දිනේෂ් ගුණවර්ධන – විදේශ සබඳතා, නිපුණතා සංවර්ධන, කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය
 5. ඩග්ලස් දේවානන්දා – ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය
 6. පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි – කාන්තා හා ළමා කටයුතු, සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය, සමාජ ආරක්ෂණ ඇමතිනි
 7. බන්දුල ගුණවර්ධන – තොරතුරු හා සන්නිවේදන, උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය
 8. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් – රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පාලන අමාත්‍ය
 9. චමල් රාජපක්ෂ – මහවැලි, කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය සංවර්ධන, අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ, ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය
 10. ඩලස් අලහප්පෙරුම – අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය
 11. ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු – මාර්ග හා මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
 12. විමල් වීරවංශ – කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, ව්‍යවසාය, කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ සංවර්ධන අමාත්‍ය
 13. මහින්ද අමරවීර – මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය
 14. එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන – පරිසර හා වනජීවි සංරක්ෂණ, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය
 15. රමේෂ් පතිරණ – වැවිලි කර්මාන්ත, අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
 16. ප්‍රසන්න රණතුංග – කාර්මික අපනයන, සංචාරක හා ගුවන්සේවා අමාත්‍ය