නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙති.

නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ මීට සුළු වේලාවකට පෙර දිවුරුම් දීම ආරම්භ කළේය.

ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන, බුද්ධ ශාසන, සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජලසම්පාදන , නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය සඳහ පහත සඳහන් මන්ත්‍රීවරු අද දිනයේ දිවුරුම් දෙනු ලබයි.

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා
නිමල් සිරිපාල මහතා
ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා
දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ඩග්ල්ස් දේවානන්ද මහතා
පවිතා දේවි වන්නිආරච්චි මහත්මිය
බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
ජනක බන්ඩාර තෙන්නකොන් මහතා
චමල් රාජපක්ෂ මහතා
ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා
ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා
මහින්ද අමරවීර මහතා
විමල් වීරවංශ මහතා
එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතා
රමේෂ් පතිරණ මහතා
ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා