නව අධිවේගී මාර්ගයේ ගාස්තු ගැසට් කරයි.

මාතර සිට මත්තල දක්වා අළුතින් ඉදිකළ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග කොටස භාවිතා කරන වාහන සඳහා අයකෙරෙන ගාස්තු ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

මාර්ග සහ මහා මාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙස ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් අදාළ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඒ අනුව ඇක්සල 02ක් හෝ රෝද 04ක් සහිත වාහන සඳහා කොට්ටාව සහ කඩවත සිට හම්බන්තොට දක්වා රුපියල් 800ක් ද, කටුනායක සිට හම්බන්තොට දක්වා රුපියල් 1,000ක් ද මාතර ගොඩගම පිවිසුමේ සිට හම්බන්තොට දක්වා රුපියල් 400ක් ද අය කෙරෙනු ඇත.

ඇක්සල 02ක් හෝ රෝද 06ක් ඇති වාහන සඳහා කොට්ටාව සහ කඩවත සිට හම්බන්තොට පිවිසුම දක්වා රුපියල් 1,450ක් ද, කටුනායක සිට හම්බන්තොට දක්වා රුපියල් 1,900ක් ද, මාතර ගොඩගම පිවිසුමේ සිට හම්බන්තොට දක්වා රුපියල් 650ක් ද බව අදාල ගැසට් නිවේදනය මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඇක්සල 02ට වැඩි වාහන සඳහා කොට්ටාව සිට හම්බන්තොට දක්වා රුපියල් 2,550ක් ද, කටුනායක සිට හම්බන්තොට දක්වා රුපියල් 3,150ක් ද, මාතර ගොඩගම පිවිසුමේ සිට හම්බන්තොට දක්වා රුපියල් 1,100ක් ලෙස ගාස්තු අයකෙරෙන බව මාර්ග සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.