දුම්රිය රියදුරන් සංකේත වැඩවර්ජනයක

දුම්රිය එංජින් රියදුරන්ගේ සහ දුම්රිය නියාමකවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිති දියත් කළ සංකේත වැඩවර්ජනයක් හේතුවෙන් අද දින දුම්රිය ධාවනය සීමා සහිතව සිදුකරන බව  දුම්රිය වෘත්තිය සමිති දැනුම් දෙයි.