දිස්ත්‍රික්ක රැසක ඇඳිරිනීතිය හෙට තාවකාලිකව ඉවතට

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල හෙට(16)පැය 10 ක කාලයකට ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ලිහිල් කිරීමට නියමිතය.

එම දිස්ත්‍රික්කවල හෙට උදෑසන6.00 ලිහිල් කෙරෙන ඇඳිරි නීතිය එදිනම සවස 4.00 ට යළි පැනවේ.

අධි අවධානම් කලාපය ලෙස හඳුනාගෙන ඇති කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්කවලට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම්දෙනතුරු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බව රජය පවසයි.