දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 70 පනී.

ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු මේවනවිට ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවති.

ඒ අනුව අද පසුවරු 2වන විට දිස්ත්‍රික් කිහිපයක ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 70 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

එම දිස්ත්‍රික්ක පිළිවෙලින්,

සියයට 70ක් දක්වා
පොළොන්නරුව
බදුල්ල
රත්නපුර
මහනුවර
හම්බන්තොට
මාතලේ .

සියයට 60ක් දක්වා
ත්‍රිකුණාමළය
කුරුණෑගල
කොළඹ

සියයට 65ක් දක්වා
පුත්තලම
ගම්පහ
කළුතර
නුවරඑළිය

මීට අමතරව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රකාශිත චන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 67ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.