දිස්ත්‍රික්ක අනුව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ඉහළ අගයක්.

මෙරට හත්වන විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද වීමසීම අද සවස 5.00 වනවිට අවසන් විය.
ඡන්ද විමසීම අද පෙරවරු 07.00ට දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 12,815කදී ආරම්භ වු අතර පස්වරු 05.00 දක්වා ඡන්දය භාවිත කිරීමට අවස්ථාව සළසා දී තිබුණි.
ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකම ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 80 ඉක්වූ බව වාර්තා වේ.
සාමකාමී මැතිවරණයක් වූ මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා ජනතාවගේ තිබූ උනන්දුව පහත සඳහන් ඡන්දය ලබා දීමේ ප්‍රතිශතය අනුව නිගමනය කළ හැකිවේ.

1. යාපනය 67%
2. වන්නි 73%
3. මඩකලපුව 71%
4. අම්පාර 77.5%
5. ත්‍රිකුණාමලය 77%
6. කුරුණෑගල 83%
7.පුත්තලම 74%
8. අනුරාධපුර 83%
9. පොළොන්නරුව 84%
10. බදුල්ල 83%
11. මොණරාගල 84%
12. රත්නපුර 85%
13. කෑගල්ල 84%
14. කොළඹ 83%
14.ගම්පහ 83%
16. කළුතර 85%
17. මහනුවර 83%
18. මාතලේ 82.5
19. නුවරඑළිය 82%
20. ගාල්ල 83.5%
21. මාතර 83.5%
22. හම්බන්තොට 84%