තොන්ඩමන් ගේ නිවෙසක් ගිනි ගනී

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ නායක සහ හිටපු අමාත්‍යය දිවංගත ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාට අයත් කොත්මලේ රම්බොඩ වැවන්ටන් වත්තේ පිහිටි බංගලාවේ ගින්නක් හට ගෙන තිබේ.

මෙය තොණ්ඩමන් මහතාගේ පවුලට අයත් පාරම්පරික නිවසක් ලෙස ද සැලකේ