තරුණ තරුණියන් ලක්ෂයකට වෘත්තීය පුහුණුව

සෞභාගයේ දැක්ම යථාර්ථයක් බවට පත් කරමින් රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් ලක්ෂයකට (100,000) වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම සඳහා රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව තරුණ තරුණියන් ලක්ෂයකට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීමේ වගකීම ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු අධිකාරියට පවරා තිබෙන බව විදේශ සබඳතා, නිපුණතා සංවර්ධන, රැකීරක්ෂා හා කම්කරු සබඳතා ඇමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

බහු කාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බළකා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් බහු කාර්ය ශිල්පින් බඳවා ගැනිමට මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව තිරසර සංවර්ධන අරමුණුවල ප්‍රධාන ඉලක්කයන් වන දිළිඳු බවින් තොර රටක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වූ අරමුණු ජය ගැනීම වෙනුවෙන් තිරසාර හා සුවිශේෂී උපාය මාර්ගයක් ලෙස බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්යය සාධක බළකාය පිහිටුවා තිබෙන බව ඇමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

දිළිඳු බවින් පෙළෙන පවුල්වල අඩු අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහිත ශ්‍රම බළකාය සඵලදායී ලෙස වැඩ කරන රටක් ගොඩනැඟීමේ කාර්යයට දායක කර ගැනීමට රජයේ, ස්ථීර විශ්‍රාම වැටුප් සහිත තනතුරු ලබා දෙන බවත් ඇමැතිවරයා මෙහිදී කියා සිටියේය. මෙලෙස බඳවා ගනු ලබන තරුණ තරුණියන් සඳහා හඳුනාගත් පුහුණු ක්ෂේත්‍ර විසි පහක් සම්බන්ධයෙන් රජයේ පිළිගත් වෘත්තිය පුහුණුවක් ලබා දීමට ජාතික අධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීම් අධිකාරිය කටයුතු කරන අතර මාස 06 ක පුහුණු කාලයකට යටත්ව ලබා දෙන මෙම වෘත්තීය පුහුණුව සති දෙකක කාලයක් පෞරුෂත්ව සංවර්ධන පුහුණුවක් සහ න්‍යායාත්මක පුහුණුවක් සමඟ කර්මාන්තගත අධුනිකත්ව පුහුණුවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරයි. පුහුණුව අවසානයේ NVQ 03 මට්ටමේ සහතිකයක් ලබාදෙයි.