තරගකාරී මිලට වී මිලට ගැනීමට රජය සූදානම්

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පෞද්ගලික අංශය මිලදී ගන්නා තරගකාරී මිල ගණන් යටතේම රජය මගින් ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ප්‍රකාශ කරයි.