ජාතික පාසල් දහස දක්වා වැඩිකිරීමට ජනපති උපදෙස්.

දිවයිනේ සමස්ථ ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1000 දක්වා වැඩි කිරීමට ද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇත.

දැනට පවතින ඇතැම් ජාතික පාසැල් නමට පමණක් සීමා වී ඇති අතර ඒවායේ ප්‍රමාණයත් පහසුකම් කිසිවක් නොමැති බවත් සඳහන් කර සිටින ජනාධිපතිවරයා එවැනි පාසල් කඩිනමින් සංවර්ධනය කළ යුතු බවත් පෙන්වා දී තිබේ.

සියලු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සමග ඊයේ (10) ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී කළ සාකච්ඡාවේ දී ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම තීරණයන් ට එළඹ ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.

ගුරු මාරුවීම් සහ දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම හැර පාසල් පද්ධතියේ දියුණුවට ඉවහල්වන සෑම කාර්යයක් සඳහා ම හවුල් වීමේ අවස්ථාව දේශපාලනඥයන්ට විවෘතව පවතින බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර ඇත.

නමුත් එය පොදු යහපත අරමුණු කරගත් කටයුත්තක් මිස දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීමක් නොවිය යුතු බව ද ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර තිබේ.