ජාඇල ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 18ක ජල කප්පාදුවක්.

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ජාඇල, කටුනායක, සීදුව ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (26) දින  පෙරවරු 09.00 සිට බ්‍රහස්පතින්දා අළුයම 03.00 දක්වා පැය 18ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ජාඇල සහ කටුනායක සීදුව නගර සභා බල ප්‍රදේශ, ජාඇල -ඒකල, කඳාන, ආනියාකන්ද, බටගම, තුඩැල්ල, නිවන්දම, මාඑළිය, කෙරවලපිටිය, මාටාගොඩ,වැලිසර, මාබෝල, ඇලපිටිවල, මහබාගේ, දික්ඕවිට, උස්වැටකෙයියාව, පමුණුගම සහ බෝපිටිය යන ප්‍රදේශවලට මෙසේ ජල සැපයුම අත්හිටුවිමට නියමිතය.