ජනාධිපති කාර්‍යාලයේ ප්ලාස්ටික් ජල බෝතල් පරිහරණය නවතී.
පෙර සාකච්ඡාවක දී ජල බෝතල් තබා තිබුණු අයුරු
ජල බෝතල් වෙනුවට ජල වීදුරුවක්

ජනාධිපති කාර්යාලයේ දෛනික සාකච්ඡා සහ විවිධ හමුවීම්වලදී ඊට සහභාගි වන්නන්ගේ පරිභෝජනය සඳහා ප්ලාස්ටික් පානීය ජල බෝතල් ලබාදීම සහ ඉන් සිදුවන බරපතල පාරිසරික බලපෑම ගැන ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමු වීමෙන් අනතුරුව මින් ඉදිරියට ජල බෝතල් ලබාදීම සම්පූර්ණයෙන් නතර කිරීමට තීරණය කෙරිණි.

ඒ වෙනුවට ජලය වීදුරුවක පිළිගැන්වීමට කටයුතු සලසන ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දුන්නේය.

එමගින් මෙතෙක් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දෛනිකව පරිභෝජනයට ගත් ප්ලාස්ටික් ජල බෝතල් පරිසරයට එකතුවීම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩු වනු ඇත.

සෙසු රාජ්‍ය ආයතන ද මෙම පිළිවෙත හැකි පමණින් අනුගමනය කරනු ඇතැයි ජනපතිවරයා අපේක‍ෂා කරයි.