ජනාධිපති එම්.සී.සී ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ නෑ.පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමි කියයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එම්.සී.සී වැනි රටට අහිතකර ගිවිසුම අත්සන් කිරිම කටයුතු නොකරනු ඇති බව අතුරලියේ රතන හිමි පවසයි.

උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ රටට අහිතකර කිසිදු ගිවිසුමකට අත්සන් නොකරන බවට ජනාධිපතිවරයා විසින් සහතික වී ඇති බවයි.එම විශ්වාසය තමා සතුබව උන් වහන්සේ වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.