ජනාධිපති ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ කරයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ සිව්වන සභාවාරයේ කටයුතු පෙරවරු 10 ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරිණි.

ඒ අනුව සභාවේ මූලාසනය ගනු ලබන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසිනි.

මේවනවිට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරමින් සිටී.