ජනපතිගේ තීන්දු ගැන ජනතා ප්‍රසාදය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉතා කෙටි කලකින් සිදුකළ සේවාව වෙනුවෙන් ජනතා ප්‍රසාදය හිමිව තිබේ.බලයට පත්ව ජනාධිපතිවරයා විසින් ගත් තීන්දු සහ ජනතාවට ල්බාදුන් සහන පහත පරිදි වේ.

01. ගම්මිරිස්, කුරුඳු ඇතුළු සුළු අපනයන හෝග ආනයනය නතර කිරීම.
02. 15% වැට් බද්ද 8% දක්වා පහත හෙළීම.
03. දුරකථන ගාස්තු මත අය කර තිබු බද්ද 25% කින් පහත දැමීම.
04. රාජ්‍ය ආයතනවලට ප්‍රධානින් පත්කිරීමේදී විශේෂ විද්වත් කණ්ඩායමකින් යුත් කමිටුවේ නිර්දේශ ලබා ගැනීම.
05. රාජ්‍ය ආයතනවල ජනාධිපතිවරයාගේ හා විෂය භාර අමාත්‍යවරුන්ගේ ඡායාරූප
ප්‍රදර්ශනය කිරිම වෙනුවට රාජ්‍ය ලාංඡනය ප්‍රදර්ශනය කිරීම.
06. භාරකාර ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය 16කට සිමා කරමින් යෝජිත ආණ්ඩුවේ ඇමති
මණ්ඩලය සිමා කරන බවට ජනතාවට දුන් පොරොන්දුව ඉෂ්ට කිරීම.
07. පරිසරය පිරිසිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසියේ සහ අනෙකුත් කණ්ඩායම්වල අවධානය ලක් කිරීම සහ ඒ පිලිබඳව ආරම්භ කර ඇති ක්ෂණික වැඩපිළිවෙළ.
08. පළා‍ත් නවයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ විශේෂ වගකීම හමුදාව වෙත ඉලක්ක කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීම.
09. ඉන්දියාව, චීනය සේම ලෝකයේ බලවත් රාජ්‍යයන්ට අපේ රටට පැමිණ අප කෙරෙහි
විශ්වාසය තබා අපගේ අනන්‍යතාවයට ගරු කරමින් ආයෝජන කිරිමට ආරාධනා කිරීම.
10. ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලය, පරිවාර රථ සීමා කිරීම සහ ජනාධිපතිවරයා සිය නිල නිවස ලෙස තමන් පදිංචි නිවසම තෝරා ගැනීම.
11. තිරිඟු පිටි ඒකාධිකාරය හරහා ජනතාව පත්ව සිටි අපහසුතාවයෙන් මුදා ගැනිමට සෙසු ආනයනකරුවන්ට ද තිරිඟු පිටි ගෙන්වීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සැලසීම.