චන්න ජයසුමනට වැඩ බලන සෞඛ්‍ය ඇමතිකම

ජනාධිපතිවරයා විසින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන වැඩබලන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කර ඇත.