ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නිළ ධජය එළිදකී.

7 වැනි විධායක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල ධජය ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

ඕනෑම ජනාධිපතිවරයකු නිල බලයට පත්වූ පසු නිල ධජයක් නිර්මාණය කරනු ලබයි.නිල ධජය ඒ ඒ පුද්ගලයාට අනන්‍ය වන අයුරින් නිර්මාණය කරනු ලබයි.

ඒ අනුව නව ධජය හා එහි අර්ථය ඉහත දැක්වේ.