ගෝඨාභයගේ ජය තහවරුයි.ඉන්දියානු මාධ්‍ය අනාවැකි පළ කරයි.

ශ්‍රි ලංකාවේ ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ විමසිලිමත්ව බලා සිටින ඉන්දියානු මාධ්‍ය මේ වනවිට තම අනාවැකි පළකොට තිබේ.ඉන්දියාවේ මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙවර ජනාධිපතිවරණයෙන් විශිෂ්ඨ ජයක් ලබා ගන්නා බවයි.