ගෙවතුවගා දශලක්ෂය 09 ඇරඹෙයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් පරිදි ගෙවතු වගා දස ලක්ෂයක් ආරම්භ කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ මෙම මස 09 වැනිදා ජාතික මට්ටමින් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම, සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක්ම සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසමක සෑම ඒකකයකටම අයත් බල ප්‍රදේශවල ගෙවතු වගාව ආරම්භ කිරීම සඳහා දැනටමත් කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත. ඒ අනුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත්වීම මත සෑම ප්‍රාදේශීය ගොවිජන මධ්‍යස්ථානයක් හරහා ගම් මට්ටමට ගෙවතු වගාවට අවශ්‍ය බීජ මේ දිනවල බෙදාහරිමින් සිටිති.