ගැඹුරු හා නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල ධීවර හා නාවික කටයුතුවල නිරතවිමෙන් වලකින්න.

නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිවයින වටා ගැඹුරු හා නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල ධීවර හා නාවික කටයුතුවල නිරතවිමෙන් වැලකී සිටින ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දකුණු බෙංගාල මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින “අම්ෆන්“ සුළි කුණාටුවේ බලපෑම හේතුවෙන් ඉදිරි පැය 24 තුළ ද එම මුහුදු ප්‍රදේශවල තඳ වැසි හෝ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

නායයාම් අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල හා ගංඟා ආශ්‍රිත පහත් බිම්වල වෙසෙන ජනතාව පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමසිල්ලෙන් පසුවිය යුතු බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.