ගාල්ලේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කරයි


ගාල්ල රත්ගම පොලිස් බළ ප්‍රදේශයේ ඉඹුලගොඩ සහ කටුදම්පේ ග්‍රාම නිළධාරී වසම් අද රාත්‍රී 08 සිට හුදකලා කරන බව.  යුද හමුදාපතිවරයා දැනුම්දෙයි.