ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පුද්ගලයින් 113 දෙනෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත

ග්‍රෑන්ඩ්පාස්-නාගලගං වීදිය ප්‍රදේ‍ශයේ පුද්ගලයින් 113 දෙනෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එම ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයෙකු වාර්තා වීම හේතුවෙන් මෙම පිරිස පූනානි හා සාම්පූර් යන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර ඇත.