ගම්බිම්වල යාමය නොහැකිව සිටින බස්නාහිර පළාතේ අයට සහන දෙන්න අංකයක්.

රට තුළ පවතින කොරෝනා වසංගත රෝග තත්ත්වය හමුවේ ගම්බිම් බලා යාමට නොහැකිව බස්නාහිර පළාත තුළ විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පා සිටින සෙසු පළාත්වල ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් විශේෂ සහන සේවාවක් ආරම්භ කර ඇත.

එවැනි දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පා ඇති පිරිස් සිටී නම් 011-2092720 අංකය ඔස්සේ බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ සහන සේවා මැදිරිය අමතා ඔවුන්ට අවශ්‍ය සේවාවන් ලබා ගත හැකි බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනු ලබයි.