ගම්පහට 5000 අඟහරුවාදා සිට.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට පැනවූ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන්
ආදායම් අහිමිවූවන් වෙනුවෙන් ලබන අඟහරුවාදා සිට රු.5000 ක මුදලක් පිරිනැමීම සඳහා රජය රු.මි.400 ක් වෙන්කර ඇති බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.