කොළඹ සහ ගම්පහ සායනික රෝගීන්ට නිවෙසටම ඖෂධ

ඔක්තෝබර් 13 වැනිදා සිට ගම්පහ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කවල සායනික  ඖෂධ එම රෝගීන්ගේ නිවාස වෙත ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.