කොළඹ ප්‍රදේශ කිහියයකට හෙට ජල සෑපයුම් නෑ.

කොළඹ 09,14 සහ නවගම්පුර ප්‍රදේශවලට හෙට (09) පස්වරු 01 සිට පැය 18 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි