කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අනිද්දා  ජලය නෑ.

කොළඹ ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 24 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප‍වසයි.
නොවැම්බර් 23 සෙනසුරාදා පෙරවරු 9.00 සිට පසුදා පෙරවරු 9.00 දක්වා. කොළඹ නගර සංවර්ධනය කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ජල සැපයුම අත්හිටුවීමටයි තීරණයකොට ඇති බව එම මණ්ඩලය පවසයි. කොලොන්නාව නගර සභා බල ප‍්‍රදේශය , රාජගිරිය මොරගස්මුල්ල , ඔබේසේකර පුර , බණ්ඩාරනායක පුර, නාවල සහ කොස්වත්ත ප‍්‍රදේශ ඊට ඇතුලත්. රාජගිරිය සිට නාවල විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය දක්වා ප‍්‍රධාන මාර්ගය සහ ඊට සම්බන්ධිත සියලු අතුරුමාර්ගවල ද ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතය.