කොළඹ කොටුවේ දුම්රිය වැඩවර්ජනයක්.

දුම්රිය රියදුරන් සහ දුම්රිය නියාමකවරුන් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනයක් හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භ කරන සියලු දුම්රිය ධාවනය අත්හිටුවා ඇත.අලුත් අවුරුදු නිවාඩුව සඳහා නිවෙස් බලා යන මඟීන් රැසක් මින් පීඩාවට පත්ව තිබේ.